+

FoxPost szállítási mód esetén,minél nagyobb a kosárösszeg annál kisebb a szállítás összege! 40.000Ft felett viszont INGYENES! .Rendelésedet már több csomag automatába is kérheted! Olcsóbb, kényelmesebb!

Kérdésed van? Keress minket!
E-mail: helikontrade[kukac]keszthelynet.hu Telefon: 06-30-2283677

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállás

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a

jótállásról szóló mintatájékoztató

1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a …4) hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben

kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv

szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által

választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más

igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a

kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy

igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a

vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja

vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott

kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét

azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás

adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem

később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül

közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés

teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl

kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog

esetén ez a határidő….5), legfeljebb egy év.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye

érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs feltétele, ha Ön igazolja,

hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a ….6) vállalkozás nyújtotta. A

teljesítéstől hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani,

hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés is megvolt.

2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1.

pontban meghatározott jogát vagy igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását

vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor

hatályos minőségi követelményeknek vagy , ha nem rendelkezik a

gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba

hozatalától számított két éven belül . E határidő elteltével e

jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti

termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy

forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját

termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

4 a vállalkozás nevének beillesztése

5 két évnél rövidebb határidő esetén beillesztendő

6 a vállalkozás nevének beillesztése

5

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági

kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági

kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta

forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal

időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás

alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot

bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és

termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem

érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes

érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított

részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben

érvényesítheti.

[Ha a vállalkozás jogszabály vagy szerződés alapján jótállásra köteles,

az alábbi 3. pont beillesztése is szükséges tájékoztatóba:]

 

3. Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Hibás teljesítés esetén szerződés/7…8 alapján a …9 jótállásra köteles.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

10)

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben

mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés keletkezett.

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és

jótállási igényt, illetve termékszavatossági és igényt egyszerre,

egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a

jótállásból fakadó az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól

függetlenül megilletik.

Magyarázat:

7) a megfelelő jogszabályhely megjelölése szükséges

8) jelölje meg a megfelelőt

9) a vállalkozás nevének beillesztése

10) a szerződésben vagy jogszabályban meghatározott jogok és határidő beillesztése

Forrás: 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet

Hírlevél

A weboldal sütiket (cookie) használ az alapvető működés, valamint a jobb felhasználói élmény eléréséhez. Az oldal használatával elfogadod az Általános Szerződési Feltételeket, valamint az Adatvédelmi tájékoztatót.

     
Árukereső.hu
Árukereső.hu Árukereső.hu